Truyện Dịch

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Sơ lược

Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! Lại nhìn xem nàng một thân hồng y mà ngao du thiên hạ, gương sáng xưng vương nơi trời cao!

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem1,775
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-0
 2. 02.chap-1
 3. 03.chap-2
 4. 04.chap-3
 5. 05.chap-4
 6. 06.chap-5
 7. 07.chap-6
 8. 08.chap-7
 9. 09.chap-8
 10. 10.chap-9
 11. 11.chap-10
 12. 12.chap-11
 13. 13.chap-12
 14. 14.chap-13
 15. 15.chap-14
 16. 16.chap-15
 17. 17.chap-16
 18. 18.chap-17
 19. 19.chap-18
 20. 20.chap-19
 21. 21.chap-20
 22. 22.chap-21
 23. 23.chap-21.1
 24. 24.chap-22.2
 25. 25.chap-22.3
 26. 26.chap-23
 27. 27.chap-23.1
 28. 28.chap-24
 29. 29.chap-25
 30. 30.chap-26
 31. 31.chap-27
 32. 32.chap-28
 33. 33.chap-29
 34. 34.chap-30
 35. 35.chap-31
 36. 36.chap-32
 37. 37.chap-33
 38. 38.chap-34
 39. 39.chap-35
 40. 40.chap-36
 41. 41.chap-37
 42. 42.chap-38
 43. 43.chap-39
 44. 44.chap-40
 45. 45.chap-41
 46. 46.chap-42
 47. 47.chap-43
 48. 48.chap-44
 49. 49.chap-45
 50. 50.chap-46
 51. 51.chap-47
 52. 52.chap-48
 53. 53.chap-49
 54. 54.chap-50
 55. 55.chap-51
 56. 56.chap-52
 57. 57.chap-53
 58. 58.chap-54
 59. 59.chap-55
 60. 60.chap-56
 61. 61.chap-57
 62. 62.chap-58
 63. 63.chap-59
 64. 64.chap-60
 65. 65.chap-61
 66. 66.chap-62
 67. 67.chap-63
 68. 68.chap-64
 69. 69.chap-65
 70. 70.chap-66
 71. 71.chap-67
 72. 72.chap-68
 73. 73.chap-69
 74. 74.chap-70
 75. 75.chap-71
 76. 76.chap-72
 77. 77.chap-73
 78. 78.chap-74
 79. 79.chap-75
 80. 80.chap-76
 81. 81.chap-77
 82. 82.chap-78
 83. 83.chap-79
 84. 84.chap-80
 85. 85.chap-81
 86. 86.chap-82
 87. 87.chap-83
 88. 88.chap-84
 89. 89.chap-85
 90. 90.chap-86
 91. 91.chap-87
 92. 92.chap-88
 93. 93.chap-89
 94. 94.chap-90
 95. 95.chap-91
 96. 96.chap-92
 97. 97.chap-93
 98. 98.chap-94
 99. 99.chap-95
 100. 100.chap-96
 101. 101.chap-97
 102. 102.chap-98
 103. 103.chap-99
 104. 104.chap-100
 105. 105.chap-101
 106. 106.chap-102
 107. 107.chap-103
 108. 108.chap-104
 109. 109.chap-105
 110. 110.chap-106
 111. 111.chap-107
 112. 112.chap-108
 113. 113.chap-109
 114. 114.chap-110
 115. 115.chap-111
 116. 116.chap-112
 117. 117.chap-113
 118. 118.chap-114
 119. 119.chap-115
 120. 120.chap-116
 121. 121.chap-117
 122. 122.chap-118
 123. 123.chap-119
 124. 124.chap-119
 125. 125.chap-120
 126. 126.chap-121
 127. 127.chap-122
 128. 128.chap-123
 129. 129.chap-124
 130. 130.chap-124
 131. 131.chap-125
 132. 132.chap-125
 133. 133.chap-126
 134. 134.chap-127
 135. 135.chap-128
 136. 136.chap-129
 137. 137.chap-130
 138. 138.chap-131
 139. 139.chap-132
 140. 140.chap-133
 141. 141.chap-134
 142. 142.chap-135
 143. 143.chap-136
 144. 144.chap-137
 145. 145.chap-138
 146. 146.chap-138.1
 147. 147.chap-139
 148. 148.chap-140
 149. 149.chap-140.1
 150. 150.chap-141
 151. 151.chap-142
 152. 152.chap-142.1
 153. 153.chap-143
 154. 154.chap-144
 155. 155.chap-145
 156. 156.chap-145.1
 157. 157.chap-146
 158. 158.chap-147
 159. 159.chap-148
 160. 160.chap-149
 161. 161.chap-150
 162. 162.chap-151
 163. 163.chap-152
 164. 164.chap-153
 165. 165.chap-154
 166. 166.chap-155
 167. 167.chap-156
 168. 168.chap-157
 169. 169.chap-158
 170. 170.chap-159
 171. 171.chap-160
 172. 172.chap-161
 173. 173.chap-162
 174. 174.chap-163
 175. 175.chap-164
 176. 176.chap-165
 177. 177.chap-166
 178. 178.chap-167
 179. 179.chap-168
 180. 180.chap-169
 181. 181.chap-170
 182. 182.chap-171
 183. 183.chap-172
 184. 184.chap-173
 185. 185.chap-174
 186. 186.chap-175
 187. 187.chap-176
 188. 188.chap-177
 189. 189.chap-178
 190. 190.chap-179
 191. 191.chap-180
 192. 192.chap-181
 193. 193.chap-182
 194. 194.chap-183
 195. 195.chap-184
 196. 196.chap-185
 197. 197.chap-186
 198. 198.chap-187
 199. 199.chap-188
 200. 200.chap-189
 201. 201.chap-190
 202. 202.chap-191
 203. 203.chap-192
 204. 204.chap-192.1
 205. 205.chap-193
 206. 206.chap-194
 207. 207.chap-195
 208. 208.chap-196
 209. 209.chap-197
 210. 210.chap-198
 211. 211.chap-199
 212. 212.chap-200
 213. 213.chap-201
 214. 214.chap-202
 215. 215.chap-203
 216. 216.chap-204
 217. 217.chap-205
 218. 218.chap-206
 219. 219.chap-207
 220. 220.chap-208
 221. 221.chap-209
 222. 222.chap-210
 223. 223.chap-211
 224. 224.chap-212
 225. 225.chap-213
 226. 226.chap-214
 227. 227.chap-215
 228. 228.chap-216
 229. 229.chap-217
 230. 230.chap-218
 231. 231.chap-219
 232. 232.chap-220
 233. 233.chap-221
 234. 234.chap-222
 235. 235.chap-223
 236. 236.chap-224
 237. 237.chap-225
 238. 238.chap-226
 239. 239.chap-227
 240. 240.chap-228
 241. 241.chap-229
 242. 242.chap-230
 243. 243.chap-231
 244. 244.chap-232
 245. 245.chap-233
 246. 246.chap-234
 247. 247.chap-235
 248. 248.chap-236
 249. 249.chap-237
 250. 250.chap-238
 251. 251.chap-239
 252. 252.chap-240
 253. 253.chap-241
 254. 254.chap-242
 255. 255.chap-243
 256. 256.chap-244
 257. 257.chap-245
 258. 258.chap-246
 259. 259.chap-247
 260. 260.chap-248
 261. 261.chap-249
 262. 262.chap-250
 263. 263.chap-251
 264. 264.chap-252
 265. 265.chap-253
 266. 266.chap-254
 267. 267.chap-255
 268. 268.chap-256
 269. 269.chap-257
 270. 270.chap-258
 271. 271.chap-259
 272. 272.chap-260
 273. 273.chap-261
 274. 274.chap-262
 275. 275.chap-263
 276. 276.chap-264
 277. 277.chap-265
 278. 278.chap-266
 279. 279.chap-267
 280. 280.chap-268
 281. 281.chap-269
 282. 282.chap-270
 283. 283.chap-271
 284. 284.chap-272
 285. 285.chap-273
 286. 286.chap-274
 287. 287.chap-275
 288. 288.chap-276
 289. 289.chap-277
 290. 290.chap-278
 291. 291.chap-279
 292. 292.chap-280
 293. 293.chap-281
 294. 294.chap-282
 295. 295.chap-283
 296. 296.chap-284
 297. 297.chap-285
 298. 298.chap-286
 299. 299.chap-287
 300. 300.chap-288
 301. 301.chap-289
 302. 302.chap-290
 303. 303.chap-291
 304. 304.chap-292
 305. 305.chap-293
 306. 306.chap-294
 307. 307.chap-295
 308. 308.chap-296
 309. 309.chap-297
 310. 310.chap-298
 311. 311.chap-299
 312. 312.chap-300
 313. 313.chap-301
 314. 314.chap-302
 315. 315.chap-303
 316. 316.chap-304
 317. 317.chap-305
 318. 318.chap-306
 319. 319.chap-307
 320. 320.chap-308
 321. 321.chap-309
 322. 322.chap-310
 323. 323.chap-311
 324. 324.chap-312
 325. 325.chap-313
 326. 326.chap-314
 327. 327.chap-315
 328. 328.chap-316
 329. 329.chap-317
 330. 330.chap-317
 331. 331.chap-318
 332. 332.chap-319
 333. 333.chap-320
 334. 334.chap-321
 335. 335.chap-322
 336. 336.chap-323
 337. 337.chap-324
 338. 338.chap-325
 339. 339.chap-326
 340. 340.chap-327
 341. 341.chap-328
 342. 342.chap-329
 343. 343.chap-330
 344. 344.chap-331
 345. 345.chap-332
 346. 346.chap-333
 347. 347.chap-334
 348. 348.chap-335
 349. 349.chap-336
 350. 350.chap-337
 351. 351.chap-338
 352. 352.chap-339
 353. 353.chap-340
 354. 354.chap-341
 355. 355.chap-342
 356. 356.chap-343
 357. 357.chap-344
 358. 358.chap-345
 359. 359.chap-346
 360. 360.chap-347
 361. 361.chap-348
 362. 362.chap-349
 363. 363.chap-350
 364. 364.chap-351
 365. 365.chap-352
 366. 366.chap-353
 367. 367.chap-354
 368. 368.chap-355
 369. 369.chap-356
 370. 370.chap-357
 371. 371.chap-358
 372. 372.chap-359
 373. 373.chap-360
 374. 374.chap-361
 375. 375.chap-362
 376. 376.chap-363
 377. 377.chap-364
 378. 378.chap-365
 379. 379.chap-366
 380. 380.chap-367
 381. 381.chap-369
 382. 382.chap-370
 383. 383.chap-371
 384. 384.chap-372
 385. 385.chap-373
 386. 386.chap-374
 387. 387.chap-375
 388. 388.chap-376
 389. 389.chap-377
 390. 390.chap-378
 391. 391.chap-379
 392. 392.chap-380
 393. 393.chap-381
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi

ND: Thích khách nổi danh Cẩn Huyên, biệt danh "Diêm La", một ngày nọ nhận được một đơn hàng kếch xù, người ủy thác thế nhưng lại chính là hoàng đế Huyền Cảnh của Thịnh Quốc? Mà nội dung chính là tiến cung để sắm vai sủng phi, làm mồi nhử gian tế... Cẩn Huyên: "Lúc ấy ta có ý cự tuyệt, nhưng tiền chàng ấy đưa lại quá nhiều... có điều, "mồi câu" có thể ăn thịt người đó nha~" Hoàng đế Huyền Cảnh: "Ái phi... lúc nói chuyện chúng ta có thể ...

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Nghê Thế Châu vẫn luôn cho là mình là một tiểu ăn mày không cha không mẹ, nhưng sư phụ nuôi dưỡng của nàng trước khi chết làm cho nàng thề phải lật đổ thần quốc? Không khẩn thật rơi vào đại lao, dĩ nhiên người đến cứu nàng là Nhiếp Chính Vương quyền thế đào thiên." Bệ hạ thần đến trễ rồi " , " tiểu ăn mày trở thành nữ hoàng, còn có sáu vị được đề cử chọn làm hoàng phu đều là anh tuấn bất phàm? Hãy xem nữ hoàng đế hại quốc phụng ...

The Ultimate Middle-Aged Hunter Travels To Another World ~This Time, He Wants To Live A Slow And Pea

Truyện tranh The Ultimate Middle-Aged Hunter Travels To Another World ~This Time, He Wants To Live A Slow And Pea được cập nhật sớm nhất và đầy đủ tại NhatTruyen. Bạn đọc đừng quên bình luận và chia sẻ, ủng hộ NhatTruyen ra các chương mới nhất của truyện The Ultimate Middle-Aged Hunter Travels To Another World ~This Time, He Wants To Live A Slow And Pea.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!