Truyện Dịch

Thông Linh Phi

Sơ lược

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem10,946
Theo dõi-1
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-23.5
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-24.5
 27. 27.chap-25
 28. 28.chap-26
 29. 29.chap-27
 30. 30.chap-28
 31. 31.chap-29
 32. 32.chap-30
 33. 33.chap-31
 34. 34.chap-32
 35. 35.chap-33
 36. 36.chap-34
 37. 37.chap-35
 38. 38.chap-36
 39. 39.chap-37
 40. 40.chap-38
 41. 41.chap-38.5
 42. 42.chap-39
 43. 43.chap-39.5
 44. 44.chap-40
 45. 45.chap-41
 46. 46.chap-42
 47. 47.chap-43
 48. 48.chap-44
 49. 49.chap-45
 50. 50.chap-46
 51. 51.chap-47
 52. 52.chap-48
 53. 53.chap-49
 54. 54.chap-50
 55. 55.chap-51
 56. 56.chap-52
 57. 57.chap-53
 58. 58.chap-53.5
 59. 59.chap-54
 60. 60.chap-54.5
 61. 61.chap-55
 62. 62.chap-56
 63. 63.chap-57
 64. 64.chap-58
 65. 65.chap-59
 66. 66.chap-60
 67. 67.chap-61
 68. 68.chap-61.5
 69. 69.chap-62
 70. 70.chap-62.5
 71. 71.chap-63
 72. 72.chap-63.5
 73. 73.chap-64
 74. 74.chap-65
 75. 75.chap-65.5
 76. 76.chap-66
 77. 77.chap-67
 78. 78.chap-67.5
 79. 79.chap-68
 80. 80.chap-68.5
 81. 81.chap-69
 82. 82.chap-69.5
 83. 83.chap-70
 84. 84.chap-70.5
 85. 85.chap-71
 86. 86.chap-71.5
 87. 87.chap-71.6
 88. 88.chap-72
 89. 89.chap-72.5
 90. 90.chap-73
 91. 91.chap-73.5
 92. 92.chap-74
 93. 93.chap-75
 94. 94.chap-75.5
 95. 95.chap-76
 96. 96.chap-76.5
 97. 97.chap-77
 98. 98.chap-77.5
 99. 99.chap-78
 100. 100.chap-79
 101. 101.chap-80
 102. 102.chap-80.5
 103. 103.chap-81
 104. 104.chap-81.5
 105. 105.chap-82
 106. 106.chap-83
 107. 107.chap-83.5
 108. 108.chap-84
 109. 109.chap-84.5
 110. 110.chap-85
 111. 111.chap-85.5
 112. 112.chap-86
 113. 113.chap-86.5
 114. 114.chap-87
 115. 115.chap-87.5
 116. 116.chap-88
 117. 117.chap-88.5
 118. 118.chap-89
 119. 119.chap-89.5
 120. 120.chap-90
 121. 121.chap-90.5
 122. 122.chap-91
 123. 123.chap-92
 124. 124.chap-92.5
 125. 125.chap-93
 126. 126.chap-93.5
 127. 127.chap-94
 128. 128.chap-94.5
 129. 129.chap-95
 130. 130.chap-95.5
 131. 131.chap-96
 132. 132.chap-96.5
 133. 133.chap-97
 134. 134.chap-98
 135. 135.chap-99
 136. 136.chap-99.5
 137. 137.chap-100
 138. 138.chap-100.5
 139. 139.chap-101
 140. 140.chap-102
 141. 141.chap-102.5
 142. 142.chap-103
 143. 143.chap-103.5
 144. 144.chap-104
 145. 145.chap-104.5
 146. 146.chap-105
 147. 147.chap-105.5
 148. 148.chap-106
 149. 149.chap-106.5
 150. 150.chap-107
 151. 151.chap-107.5
 152. 152.chap-108
 153. 153.chap-108.5
 154. 154.chap-109
 155. 155.chap-109.5
 156. 156.chap-110
 157. 157.chap-111
 158. 158.chap-112
 159. 159.chap-113
 160. 160.chap-113.5
 161. 161.chap-114
 162. 162.chap-114.5
 163. 163.chap-115
 164. 164.chap-115.5
 165. 165.chap-116
 166. 166.chap-116.5
 167. 167.chap-117
 168. 168.chap-117.5
 169. 169.chap-118
 170. 170.chap-119
 171. 171.chap-119.5
 172. 172.chap-120
 173. 173.chap-120.5
 174. 174.chap-121
 175. 175.chap-121.5
 176. 176.chap-122
 177. 177.chap-122.5
 178. 178.chap-123
 179. 179.chap-123.5
 180. 180.chap-124
 181. 181.chap-124.5
 182. 182.chap-125
 183. 183.chap-125.5
 184. 184.chap-126
 185. 185.chap-126.5
 186. 186.chap-127
 187. 187.chap-127.5
 188. 188.chap-128
 189. 189.chap-128.5
 190. 190.chap-129
 191. 191.chap-129.5
 192. 192.chap-130
 193. 193.chap-130.5
 194. 194.chap-131
 195. 195.chap-131.5
 196. 196.chap-132
 197. 197.chap-132.5
 198. 198.chap-133
 199. 199.chap-133.5
 200. 200.chap-134
 201. 201.chap-134.5
 202. 202.chap-135
 203. 203.chap-135.5
 204. 204.chap-136
 205. 205.chap-136.5
 206. 206.chap-137
 207. 207.chap-137.5
 208. 208.chap-138
 209. 209.chap-138.5
 210. 210.chap-139
 211. 211.chap-139.5
 212. 212.chap-140
 213. 213.chap-140.5
 214. 214.chap-141
 215. 215.chap-141.5
 216. 216.chap-142
 217. 217.chap-142.5
 218. 218.chap-143
 219. 219.chap-143.5
 220. 220.chap-144
 221. 221.chap-144.5
 222. 222.chap-145
 223. 223.chap-145.5
 224. 224.chap-146
 225. 225.chap-146.5
 226. 226.chap-147
 227. 227.chap-147.5
 228. 228.chap-148
 229. 229.chap-148.5
 230. 230.chap-149
 231. 231.chap-149.5
 232. 232.chap-150
 233. 233.chap-150.5
 234. 234.chap-151
 235. 235.chap-151.5
 236. 236.chap-152
 237. 237.chap-152.5
 238. 238.chap-153
 239. 239.chap-153.5
 240. 240.chap-154
 241. 241.chap-154.5
 242. 242.chap-155
 243. 243.chap-155.5
 244. 244.chap-156
 245. 245.chap-156.5
 246. 246.chap-157
 247. 247.chap-157.5
 248. 248.chap-158
 249. 249.chap-158.5
 250. 250.chap-159
 251. 251.chap-159.5
 252. 252.chap-160
 253. 253.chap-160.5
 254. 254.chap-161
 255. 255.chap-161.5
 256. 256.chap-162
 257. 257.chap-162.5
 258. 258.chap-163
 259. 259.chap-163.5
 260. 260.chap-164
 261. 261.chap-164.5
 262. 262.chap-165
 263. 263.chap-165.5
 264. 264.chap-166
 265. 265.chap-166.5
 266. 266.chap-167
 267. 267.chap-167.5
 268. 268.chap-168
 269. 269.chap-168.5
 270. 270.chap-169
 271. 271.chap-169.5
 272. 272.chap-170
 273. 273.chap-170.5
 274. 274.chap-171
 275. 275.chap-171.5
 276. 276.chap-172
 277. 277.chap-172.5
 278. 278.chap-173
 279. 279.chap-173.5
 280. 280.chap-174
 281. 281.chap-174.5
 282. 282.chap-175
 283. 283.chap-175.5
 284. 284.chap-176
 285. 285.chap-176.5
 286. 286.chap-177
 287. 287.chap-177.5
 288. 288.chap-178
 289. 289.chap-178.5
 290. 290.chap-179
 291. 291.chap-179.5
 292. 292.chap-180
 293. 293.chap-180.5
 294. 294.chap-181
 295. 295.chap-181.5
 296. 296.chap-182
 297. 297.chap-182.5
 298. 298.chap-183
 299. 299.chap-183.5
 300. 300.chap-184
 301. 301.chap-184.5
 302. 302.chap-185
 303. 303.chap-186
 304. 304.chap-186.5
 305. 305.chap-187
 306. 306.chap-187.5
 307. 307.chap-188
 308. 308.chap-188.5
 309. 309.chap-189
 310. 310.chap-189.5
 311. 311.chap-190
 312. 312.chap-190.5
 313. 313.chap-191
 314. 314.chap-191.5
 315. 315.chap-192
 316. 316.chap-192.5
 317. 317.chap-193
 318. 318.chap-193.5
 319. 319.chap-194
 320. 320.chap-194.5
 321. 321.chap-195
 322. 322.chap-195.5
 323. 323.chap-196
 324. 324.chap-196.5
 325. 325.chap-197
 326. 326.chap-197.5
 327. 327.chap-198
 328. 328.chap-198.5
 329. 329.chap-199
 330. 330.chap-199.5
 331. 331.chap-200
 332. 332.chap-201
 333. 333.chap-201.5
 334. 334.chap-202
 335. 335.chap-202.5
 336. 336.chap-203
 337. 337.chap-203.5
 338. 338.chap-204
 339. 339.chap-204.5
 340. 340.chap-205
 341. 341.chap-205.5
 342. 342.chap-206
 343. 343.chap-206.5
 344. 344.chap-207
 345. 345.chap-207.5
 346. 346.chap-208
 347. 347.chap-208.5
 348. 348.chap-209
 349. 349.chap-209.5
 350. 350.chap-210
 351. 351.chap-210.5
 352. 352.chap-211
 353. 353.chap-211.5
 354. 354.chap-212
 355. 355.chap-212.5
 356. 356.chap-213
 357. 357.chap-213.5
 358. 358.chap-214
 359. 359.chap-214.5
 360. 360.chap-215
 361. 361.chap-215.5
 362. 362.chap-216
 363. 363.chap-216.5
 364. 364.chap-217
 365. 365.chap-217.5
 366. 366.chap-218
 367. 367.chap-219
 368. 368.chap-219.5
 369. 369.chap-220
 370. 370.chap-220.5
 371. 371.chap-221
 372. 372.chap-221.5
 373. 373.chap-222
 374. 374.chap-222.5
 375. 375.chap-223
 376. 376.chap-223.5
 377. 377.chap-224
 378. 378.chap-224.5
 379. 379.chap-225
 380. 380.chap-225.5
 381. 381.chap-226
 382. 382.chap-226.5
 383. 383.chap-227
 384. 384.chap-228
 385. 385.chap-228.5
 386. 386.chap-229
 387. 387.chap-229.5
 388. 388.chap-230
 389. 389.chap-230.5
 390. 390.chap-231
 391. 391.chap-231.5
 392. 392.chap-232
 393. 393.chap-232.5
 394. 394.chap-233
 395. 395.chap-233.5
 396. 396.chap-234
 397. 397.chap-234.5
 398. 398.chap-235
 399. 399.chap-235.5
 400. 400.chap-236
 401. 401.chap-237
 402. 402.chap-237.5
 403. 403.chap-238
 404. 404.chap-239
 405. 405.chap-240
 406. 406.chap-241
 407. 407.chap-242
 408. 408.chap-243
 409. 409.chap-244
 410. 410.chap-245
 411. 411.chap-246
 412. 412.chap-247
 413. 413.chap-248
 414. 414.chap-249
 415. 415.chap-250
 416. 416.chap-251
 417. 417.chap-252
 418. 418.chap-253
 419. 419.chap-254
 420. 420.chap-255
 421. 421.chap-256
 422. 422.chap-257
 423. 423.chap-258
 424. 424.chap-259
 425. 425.chap-260
 426. 426.chap-261
 427. 427.chap-262
 428. 428.chap-263
 429. 429.chap-264
 430. 430.chap-265
 431. 431.chap-266
 432. 432.chap-267
 433. 433.chap-268
 434. 434.chap-269
 435. 435.chap-270
 436. 436.chap-271
 437. 437.chap-272
 438. 438.chap-273
 439. 439.chap-274
 440. 440.chap-275
 441. 441.chap-276
 442. 442.chap-277
 443. 443.chap-278
 444. 444.chap-279
 445. 445.chap-280
 446. 446.chap-281
 447. 447.chap-282
 448. 448.chap-283
 449. 449.chap-284
 450. 450.chap-285
 451. 451.chap-286
 452. 452.chap-287
 453. 453.chap-288
 454. 454.chap-289
 455. 455.chap-290
 456. 456.chap-291
 457. 457.chap-292
 458. 458.chap-293
 459. 459.chap-294
 460. 460.chap-295
 461. 461.chap-296
 462. 462.chap-297
 463. 463.chap-298
 464. 464.chap-299
 465. 465.chap-300
 466. 466.chap-301
 467. 467.chap-302
 468. 468.chap-303
 469. 469.chap-304
 470. 470.chap-305
 471. 471.chap-306
 472. 472.chap-307
 473. 473.chap-308
 474. 474.chap-309
 475. 475.chap-310
 476. 476.chap-311
 477. 477.chap-312
 478. 478.chap-313
 479. 479.chap-314
 480. 480.chap-315
 481. 481.chap-316
 482. 482.chap-317
 483. 483.chap-318
 484. 484.chap-319
 485. 485.chap-320
 486. 486.chap-321
 487. 487.chap-322
 488. 488.chap-323
 489. 489.chap-324
 490. 490.chap-325
 491. 491.chap-326
 492. 492.chap-327
 493. 493.chap-328
 494. 494.chap-329
 495. 495.chap-330
 496. 496.chap-331
 497. 497.chap-332
 498. 498.chap-333
 499. 499.chap-334
 500. 500.chap-335
 501. 501.chap-336
 502. 502.chap-337
 503. 503.chap-338
 504. 504.chap-339
 505. 505.chap-340
 506. 506.chap-341
 507. 507.chap-342
 508. 508.chap-343
 509. 509.chap-344
 510. 510.chap-345
 511. 511.chap-346
 512. 512.chap-347
 513. 513.chap-348
 514. 514.chap-349
 515. 515.chap-350
 516. 516.chap-351
 517. 517.chap-352
 518. 518.chap-353
 519. 519.chap-354
 520. 520.chap-355
 521. 521.chap-356
 522. 522.chap-357
 523. 523.chap-358
 524. 524.chap-359
 525. 525.chap-360
 526. 526.chap-361
 527. 527.chap-362
 528. 528.chap-363
 529. 529.chap-364
 530. 530.chap-365
 531. 531.chap-366
 532. 532.chap-367
 533. 533.chap-368
 534. 534.chap-369
 535. 535.chap-370
 536. 536.chap-371
 537. 537.chap-372
 538. 538.chap-373
 539. 539.chap-374
 540. 540.chap-375
 541. 541.chap-376
 542. 542.chap-377
 543. 543.chap-378
 544. 544.chap-379
 545. 545.chap-380
 546. 546.chap-381
 547. 547.chap-382
 548. 548.chap-383
 549. 549.chap-384
 550. 550.chap-385
 551. 551.chap-386
 552. 552.chap-387
 553. 553.chap-388
 554. 554.chap-389
 555. 555.chap-390
 556. 556.chap-391
 557. 557.chap-392
 558. 558.chap-393
 559. 559.chap-394
 560. 560.chap-395
 561. 561.chap-396
 562. 562.chap-397
 563. 563.chap-398
 564. 564.chap-399
 565. 565.chap-400
 566. 566.chap-401
 567. 567.chap-402
 568. 568.chap-403
 569. 569.chap-404
 570. 570.chap-405
 571. 571.chap-406
 572. 572.chap-407
 573. 573.chap-408
 574. 574.chap-409
 575. 575.chap-410
 576. 576.chap-411
 577. 577.chap-412
 578. 578.chap-413
 579. 579.chap-414
 580. 580.chap-415
 581. 581.chap-416
 582. 582.chap-417
 583. 583.chap-418
 584. 584.chap-419
 585. 585.chap-420
 586. 586.chap-421
 587. 587.chap-422
 588. 588.chap-423
 589. 589.chap-424
 590. 590.chap-425
 591. 591.chap-426
 592. 592.chap-427
 593. 593.chap-428
 594. 594.chap-429
 595. 595.chap-430
 596. 596.chap-431
 597. 597.chap-432
 598. 598.chap-433
 599. 599.chap-434
 600. 600.chap-435
 601. 601.chap-436
 602. 602.chap-437
 603. 603.chap-438
 604. 604.chap-439
 605. 605.chap-440
 606. 606.chap-441
 607. 607.chap-442
 608. 608.chap-443
 609. 609.chap-444
 610. 610.chap-445
 611. 611.chap-446
 612. 612.chap-447
 613. 613.chap-448
 614. 614.chap-449
 615. 615.chap-450
 616. 616.chap-451
 617. 617.chap-452
 618. 618.chap-453
 619. 619.chap-454
 620. 620.chap-455
 621. 621.chap-456
 622. 622.chap-457
 623. 623.chap-458
 624. 624.chap-459
 625. 625.chap-460
 626. 626.chap-461
 627. 627.chap-462
 628. 628.chap-463
 629. 629.chap-464
 630. 630.chap-465
 631. 631.chap-466
 632. 632.chap-467
 633. 633.chap-468
 634. 634.chap-469
 635. 635.chap-470
 636. 636.chap-471
 637. 637.chap-472
 638. 638.chap-473
 639. 639.chap-474
 640. 640.chap-475
 641. 641.chap-476
 642. 642.chap-477
 643. 643.chap-478
 644. 644.chap-479
 645. 645.chap-480
 646. 646.chap-481
 647. 647.chap-482
 648. 648.chap-483
 649. 649.chap-484
 650. 650.chap-485
 651. 651.chap-486
 652. 652.chap-487
 653. 653.chap-488
 654. 654.chap-489
 655. 655.chap-490
 656. 656.chap-491
 657. 657.chap-492
 658. 658.chap-493
 659. 659.chap-494
 660. 660.chap-495
 661. 661.chap-496
 662. 662.chap-497
 663. 663.chap-498
 664. 664.chap-499
 665. 665.chap-500
 666. 666.chap-501
 667. 667.chap-502
 668. 668.chap-503
 669. 669.chap-504
 670. 670.chap-505
 671. 671.chap-506
 672. 672.chap-507
 673. 673.chap-508
 674. 674.chap-509
 675. 675.chap-510
 676. 676.chap-511
 677. 677.chap-512
 678. 678.chap-513
 679. 679.chap-514
 680. 680.chap-515
 681. 681.chap-516
 682. 682.chap-517
 683. 683.chap-518
 684. 684.chap-519
 685. 685.chap-520
 686. 686.chap-521
 687. 687.chap-522
 688. 688.chap-523
 689. 689.chap-524
 690. 690.chap-525
 691. 691.chap-526
 692. 692.chap-527
 693. 693.chap-528
 694. 694.chap-529
 695. 695.chap-530
 696. 696.chap-531
 697. 697.chap-532
 698. 698.chap-533
 699. 699.chap-534
 700. 700.chap-535
 701. 701.chap-536
 702. 702.chap-537
 703. 703.chap-538
 704. 704.chap-539
 705. 705.chap-540
 706. 706.chap-541
 707. 707.chap-542
 708. 708.chap-543
 709. 709.chap-544
 710. 710.chap-545
 711. 711.chap-546
 712. 712.chap-547
 713. 713.chap-548
 714. 714.chap-549
 715. 715.chap-550
 716. 716.chap-551
 717. 717.chap-552
 718. 718.chap-553
 719. 719.chap-554
 720. 720.chap-555
 721. 721.chap-556
 722. 722.chap-557
 723. 723.chap-558
 724. 724.chap-559
 725. 725.chap-560
 726. 726.chap-561
 727. 727.chap-562
 728. 728.chap-563
 729. 729.chap-564
 730. 730.chap-565
 731. 731.chap-566
 732. 732.chap-567
 733. 733.chap-568
 734. 734.chap-569
 735. 735.chap-570
 736. 736.chap-571
 737. 737.chap-572
 738. 738.chap-573
 739. 739.chap-574
 740. 740.chap-575
 741. 741.chap-576
 742. 742.chap-577
 743. 743.chap-578
 744. 744.chap-579
 745. 745.chap-580
 746. 746.chap-581
 747. 747.chap-582
 748. 748.chap-583
 749. 749.chap-584
 750. 750.chap-585
 751. 751.chap-586
 752. 752.chap-587
 753. 753.chap-588
 754. 754.chap-589
 755. 755.chap-590
 756. 756.chap-591
 757. 757.chap-592
 758. 758.chap-593
 759. 759.chap-594
 760. 760.chap-595
 761. 761.chap-596
 762. 762.chap-597
 763. 763.chap-598
 764. 764.chap-599
 765. 765.chap-600
 766. 766.chap-601
 767. 767.chap-602
 768. 768.chap-603
 769. 769.chap-604
 770. 770.chap-605
 771. 771.chap-606
 772. 772.chap-607
 773. 773.chap-608
 774. 774.chap-609
 775. 775.chap-610
 776. 776.chap-611
 777. 777.chap-612
 778. 778.chap-613
 779. 779.chap-614
 780. 780.chap-615
 781. 781.chap-616
 782. 782.chap-617
 783. 783.chap-618
 784. 784.chap-619
 785. 785.chap-620
 786. 786.chap-621
 787. 787.chap-622
 788. 788.chap-623
 789. 789.chap-624
 790. 790.chap-625
 791. 791.chap-626
 792. 792.chap-627
 793. 793.chap-628
 794. 794.chap-629
 795. 795.chap-630
 796. 796.chap-631
 797. 797.chap-632
 798. 798.chap-633
 799. 799.chap-634
 800. 800.chap-635
 801. 801.chap-636
 802. 802.chap-637
 803. 803.chap-638
 804. 804.chap-639
 805. 805.chap-640
 806. 806.chap-641
 807. 807.chap-642
 808. 808.chap-643
 809. 809.chap-644
 810. 810.chap-645
 811. 811.chap-646
 812. 812.chap-647
 813. 813.chap-648
 814. 814.chap-649
 815. 815.chap-650
 816. 816.chap-651
 817. 817.chap-652
 818. 818.chap-653
 819. 819.chap-654
 820. 820.chap-655
 821. 821.chap-656
 822. 822.chap-657
 823. 823.chap-658
 824. 824.chap-659
 825. 825.chap-660
 826. 826.chap-661
 827. 827.chap-662
 828. 828.chap-663
 829. 829.chap-664
 830. 830.chap-665
 831. 831.chap-666
 832. 832.chap-667
 833. 833.chap-668
 834. 834.chap-669
 835. 835.chap-670
 836. 836.chap-671
 837. 837.chap-672
 838. 838.chap-673
 839. 839.chap-674
 840. 840.chap-675
 841. 841.chap-676
 842. 842.chap-677
 843. 843.chap-678
 844. 844.chap-679
 845. 845.chap-680
 846. 846.chap-681
 847. 847.chap-682
 848. 848.chap-683
 849. 849.chap-684
 850. 850.chap-685
 851. 851.chap-686
 852. 852.chap-687
 853. 853.chap-688
 854. 854.chap-689
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Hồ Tiên Vật Ngữ

Cô nàng sinh viên Đại học Y hòa đồng, hoạt bát Nhạc Thiên Thành tại vũ hội đã bắt gặp Vương tử Hồ tộc Vân Mạc Ly bị ma nhân truy đuổi ráo riết. Thiên Thành đánh bậy đánh bạ đoạt được nội đan Hồ tiên, từ một cô nàng xinh đẹp, đáng yêu biến thành một tiểu hồ yêu quyến rũ. Những khúc mắc tình yêu, thù hận trong nhân gian, tiên giới, yêu tộc; những ràng buộc tình cảm giữa học sinh, bác sỹ, thầy giáo,… tất cả đều có trong “Hồ tiên ...

Nhất Đại Linh Hậu

Muốn leo lên được quyền lực cao nhất phải trả giá bao nhiêu? Là bị nhân thế hiểu lầm khinh bỉ, mang tội danh" yêu nữ" , hay phải tự bản thân giết chết người mình yêu nhất? đứa trẻ mồ côi Linh tộc có năng lực dự đoán trước tương lai, ở nơi cung đấu, niết bàn trọng sinh , trở thành một vị hoàng hậu đương thời vạn người bái lạy!

Chước Chước Lưu Ly Hạ

Phá hoại nội qui trường, vi phạm kỷ luật, đánh bại những người đứng đầu các hệ phong, hỏa, lôi, thủy, thổ mạnh nhất của trường! Cô ấy chẳng những vi phạm những qui định thường ngày, nắm vững toàn bộ ma pháp của 5 hệ, còn có thể sử dụng loại ma pháp tinh thần trong truyền thuyết! :v
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!