Truyện Dịch

Danh Môn Chí Ái

Sơ lược

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem3,807
Theo dõi-1
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2.1
 3. 03.chap-2.2
 4. 04.chap-3.1
 5. 05.chap-3.2
 6. 06.chap-4.1
 7. 07.chap-4.2
 8. 08.chap-5.1
 9. 09.chap-5.2
 10. 10.chap-6.1
 11. 11.chap-6.2
 12. 12.chap-7.1
 13. 13.chap-7.2
 14. 14.chap-8.1
 15. 15.chap-8.2
 16. 16.chap-9.1
 17. 17.chap-9.2
 18. 18.chap-10.1
 19. 19.chap-10.2
 20. 20.chap-11.1
 21. 21.chap-11.2
 22. 22.chap-12.1
 23. 23.chap-12.2
 24. 24.chap-13.1
 25. 25.chap-13.2
 26. 26.chap-14.1
 27. 27.chap-14.2
 28. 28.chap-15.1
 29. 29.chap-15.2
 30. 30.chap-16.1
 31. 31.chap-16.2
 32. 32.chap-17.1
 33. 33.chap-17.2
 34. 34.chap-18.1
 35. 35.chap-18.2
 36. 36.chap-19.1
 37. 37.chap-19.2
 38. 38.chap-20.1
 39. 39.chap-20.2
 40. 40.chap-21.1
 41. 41.chap-21.2
 42. 42.chap-22.1
 43. 43.chap-22.2
 44. 44.chap-23.1
 45. 45.chap-23.2
 46. 46.chap-24.1
 47. 47.chap-24.2
 48. 48.chap-25.1
 49. 49.chap-25.2
 50. 50.chap-26.1
 51. 51.chap-26.2
 52. 52.chap-27.1
 53. 53.chap-27.2
 54. 54.chap-28.1
 55. 55.chap-28.2
 56. 56.chap-29.1
 57. 57.chap-29.2
 58. 58.chap-30.1
 59. 59.chap-30.2
 60. 60.chap-31.1
 61. 61.chap-31.2
 62. 62.chap-32.1
 63. 63.chap-32.2
 64. 64.chap-33.1
 65. 65.chap-33.2
 66. 66.chap-34.1
 67. 67.chap-34.2
 68. 68.chap-35.1
 69. 69.chap-35.2
 70. 70.chap-36.1
 71. 71.chap-36.2
 72. 72.chap-37.1
 73. 73.chap-37.2
 74. 74.chap-38.1
 75. 75.chap-38.2
 76. 76.chap-39.1
 77. 77.chap-39.2
 78. 78.chap-40.1
 79. 79.chap-40.2
 80. 80.chap-41.1
 81. 81.chap-41.2
 82. 82.chap-42.1
 83. 83.chap-42.2
 84. 84.chap-43.1
 85. 85.chap-43.2
 86. 86.chap-44.1
 87. 87.chap-44.2
 88. 88.chap-45.1
 89. 89.chap-45.2
 90. 90.chap-46.1
 91. 91.chap-46.2
 92. 92.chap-47.1
 93. 93.chap-47.2
 94. 94.chap-48
 95. 95.chap-49
 96. 96.chap-50.1
 97. 97.chap-50.2
 98. 98.chap-51.1
 99. 99.chap-51.2
 100. 100.chap-52.1
 101. 101.chap-52.2
 102. 102.chap-53.1
 103. 103.chap-53.2
 104. 104.chap-54.1
 105. 105.chap-54.2
 106. 106.chap-55.1
 107. 107.chap-55.2
 108. 108.chap-56.1
 109. 109.chap-56.2
 110. 110.chap-57.1
 111. 111.chap-57.2
 112. 112.chap-58.1
 113. 113.chap-58.2
 114. 114.chap-59.1
 115. 115.chap-59.2
 116. 116.chap-60
 117. 117.chap-61
 118. 118.chap-62
 119. 119.chap-63
 120. 120.chap-64
 121. 121.chap-65
 122. 122.chap-66.1
 123. 123.chap-66.2
 124. 124.chap-67.1
 125. 125.chap-67.2
 126. 126.chap-68.1
 127. 127.chap-68.2
 128. 128.chap-69.1
 129. 129.chap-69.2
 130. 130.chap-70.1
 131. 131.chap-70.2
 132. 132.chap-71.1
 133. 133.chap-71.2
 134. 134.chap-72.1
 135. 135.chap-72.2
 136. 136.chap-73.1
 137. 137.chap-73.2
 138. 138.chap-74.1
 139. 139.chap-74.2
 140. 140.chap-75.1
 141. 141.chap-75.2
 142. 142.chap-76.1
 143. 143.chap-76.2
 144. 144.chap-77.1
 145. 145.chap-77.2
 146. 146.chap-78.1
 147. 147.chap-78.2
 148. 148.chap-79.1
 149. 149.chap-79.2
 150. 150.chap-80.1
 151. 151.chap-80.2
 152. 152.chap-81.1
 153. 153.chap-81.2
 154. 154.chap-82.1
 155. 155.chap-82.2
 156. 156.chap-83.1
 157. 157.chap-83.2
 158. 158.chap-84.1
 159. 159.chap-84.2
 160. 160.chap-85
 161. 161.chap-86.1
 162. 162.chap-86.2
 163. 163.chap-87.1
 164. 164.chap-87.2
 165. 165.chap-88.1
 166. 166.chap-88.2
 167. 167.chap-89.1
 168. 168.chap-89.2
 169. 169.chap-90.1
 170. 170.chap-90.2
 171. 171.chap-91
 172. 172.chap-92
 173. 173.chap-93
 174. 174.chap-94
 175. 175.chap-95.1
 176. 176.chap-95.2
 177. 177.chap-96.1
 178. 178.chap-96.2
 179. 179.chap-97
 180. 180.chap-98
 181. 181.chap-99
 182. 182.chap-100
 183. 183.chap-101
 184. 184.chap-102
 185. 185.chap-103
 186. 186.chap-104
 187. 187.chap-105
 188. 188.chap-106
 189. 189.chap-107
 190. 190.chap-108
 191. 191.chap-109
 192. 192.chap-110
 193. 193.chap-111
 194. 194.chap-112
 195. 195.chap-113
 196. 196.chap-114
 197. 197.chap-115
 198. 198.chap-116
 199. 199.chap-117
 200. 200.chap-118
 201. 201.chap-119
 202. 202.chap-120
 203. 203.chap-121
 204. 204.chap-122
 205. 205.chap-123
 206. 206.chap-124
 207. 207.chap-125
 208. 208.chap-126
 209. 209.chap-127
 210. 210.chap-128
 211. 211.chap-129
 212. 212.chap-130
 213. 213.chap-131
 214. 214.chap-132
 215. 215.chap-133
 216. 216.chap-134
 217. 217.chap-135
 218. 218.chap-136
 219. 219.chap-137
 220. 220.chap-138
 221. 221.chap-139
 222. 222.chap-140
 223. 223.chap-141
 224. 224.chap-142
 225. 225.chap-143
 226. 226.chap-144
 227. 227.chap-145
 228. 228.chap-146
 229. 229.chap-147
 230. 230.chap-148
 231. 231.chap-149
 232. 232.chap-150
 233. 233.chap-151
 234. 234.chap-152
 235. 235.chap-153
 236. 236.chap-154
 237. 237.chap-155
 238. 238.chap-156
 239. 239.chap-157
 240. 240.chap-158
 241. 241.chap-159
 242. 242.chap-160
 243. 243.chap-161
 244. 244.chap-162
 245. 245.chap-163
 246. 246.chap-164
 247. 247.chap-165
 248. 248.chap-166
 249. 249.chap-167
 250. 250.chap-168
 251. 251.chap-169
 252. 252.chap-170
 253. 253.chap-171
 254. 254.chap-172
 255. 255.chap-173
 256. 256.chap-174
 257. 257.chap-175
 258. 258.chap-176
 259. 259.chap-177
 260. 260.chap-178
 261. 261.chap-179
 262. 262.chap-180
 263. 263.chap-181
 264. 264.chap-182
 265. 265.chap-183
 266. 266.chap-184
 267. 267.chap-185
 268. 268.chap-186
 269. 269.chap-187
 270. 270.chap-188
 271. 271.chap-189
 272. 272.chap-190
 273. 273.chap-191
 274. 274.chap-192
 275. 275.chap-193
 276. 276.chap-194
 277. 277.chap-195
 278. 278.chap-196
 279. 279.chap-197
 280. 280.chap-198
 281. 281.chap-199
 282. 282.chap-200
 283. 283.chap-201
 284. 284.chap-202
 285. 285.chap-203
 286. 286.chap-204
 287. 287.chap-205
 288. 288.chap-206
 289. 289.chap-207
 290. 290.chap-208
 291. 291.chap-209
 292. 292.chap-210
 293. 293.chap-211
 294. 294.chap-212
 295. 295.chap-213
 296. 296.chap-214
 297. 297.chap-215
 298. 298.chap-216
 299. 299.chap-217
 300. 300.chap-218
 301. 301.chap-219
 302. 302.chap-220
 303. 303.chap-221
 304. 304.chap-222
 305. 305.chap-223
 306. 306.chap-224
 307. 307.chap-225
 308. 308.chap-226
 309. 309.chap-227
 310. 310.chap-228
 311. 311.chap-229
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý
Thông Linh Phichap 698Lượt xem268,016

Thông Linh Phi

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))...

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện xoay quanh 2 nhân vật chính: Ngự Ngạo Thiên (Ngự Lão Đại) và Lạc Dao Dao, tình tiết rất ly kỳ hấp dẫn, mời các bạn cùng theo dõi...

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Bạn trai bị cướp, cha mẹ xem thường sỉ nhục, tống cô ra nước ngoài du học không quản không hỏi tới! Tất cả mọi người đều cho rằng cô vị vứt bỏ chỉ có thể tự sinh tự diệt…. mới lạ! 5 năm sau Ninh Tịch hoa lệ quay về, cùng với tổng tài bá đạo Lục Đình Kiêu viết một đoạn nhân duyên hoan hỷ, vợ chồng liên thủ giẫm tất cả kẻ thù dưới chân! Cùng xem con đường ảnh hậu truyền kì của cựu lính đánh thuê Ninh Tịch! Cải biên từ tiểu ...

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu….
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!