Truyện Dịch

Nguyên Tôn

Sơ lược

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem1,705
Theo dõi1
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-132
 133. 133.chap-133
 134. 134.chap-134
 135. 135.chap-135
 136. 136.chap-136
 137. 137.chap-137
 138. 138.chap-138
 139. 139.chap-139
 140. 140.chap-140
 141. 141.chap-141
 142. 142.chap-142
 143. 143.chap-143
 144. 144.chap-144
 145. 145.chap-145
 146. 146.chap-146
 147. 147.chap-147
 148. 148.chap-148
 149. 149.chap-149
 150. 150.chap-150
 151. 151.chap-151
 152. 152.chap-152
 153. 153.chap-153
 154. 154.chap-154
 155. 155.chap-155
 156. 156.chap-156
 157. 157.chap-157
 158. 158.chap-158
 159. 159.chap-159
 160. 160.chap-160
 161. 161.chap-161
 162. 162.chap-162
 163. 163.chap-163
 164. 164.chap-164
 165. 165.chap-165
 166. 166.chap-166
 167. 167.chap-167
 168. 168.chap-168
 169. 169.chap-169
 170. 170.chap-170
 171. 171.chap-171
 172. 172.chap-172
 173. 173.chap-173
 174. 174.chap-174
 175. 175.chap-175
 176. 176.chap-176
 177. 177.chap-177
 178. 178.chap-178
 179. 179.chap-179
 180. 180.chap-180
 181. 181.chap-181
 182. 182.chap-182
 183. 183.chap-183
 184. 184.chap-184
 185. 185.chap-185
 186. 186.chap-186
 187. 187.chap-187
 188. 188.chap-188
 189. 189.chap-189
 190. 190.chap-190
 191. 191.chap-191
 192. 192.chap-192
 193. 193.chap-193
 194. 194.chap-194
 195. 195.chap-195
 196. 196.chap-196
 197. 197.chap-197
 198. 198.chap-198
 199. 199.chap-199
 200. 200.chap-200
 201. 201.chap-201
 202. 202.chap-202
 203. 203.chap-203
 204. 204.chap-204
 205. 205.chap-205
 206. 206.chap-206.1
 207. 207.chap-206.2
 208. 208.chap-207.1
 209. 209.chap-207.2
 210. 210.chap-208.1
 211. 211.chap-208.2
 212. 212.chap-209.1
 213. 213.chap-209.2
 214. 214.chap-210.1
 215. 215.chap-210.2
 216. 216.chap-211.1
 217. 217.chap-211.2
 218. 218.chap-212.1
 219. 219.chap-212.2
 220. 220.chap-213.1
 221. 221.chap-213.2
 222. 222.chap-214.1
 223. 223.chap-214.2
 224. 224.chap-215.1
 225. 225.chap-215.2
 226. 226.chap-216.1
 227. 227.chap-216.2
 228. 228.chap-217.1
 229. 229.chap-217.2
 230. 230.chap-218.1
 231. 231.chap-218.2
 232. 232.chap-219.1
 233. 233.chap-219.2
 234. 234.chap-220.1
 235. 235.chap-220.2
 236. 236.chap-221.1
 237. 237.chap-221.2
 238. 238.chap-222.1
 239. 239.chap-222.2
 240. 240.chap-223.1
 241. 241.chap-223.2
 242. 242.chap-224.1
 243. 243.chap-224.2
 244. 244.chap-225.1
 245. 245.chap-225.2
 246. 246.chap-226.1
 247. 247.chap-226.2
 248. 248.chap-227
 249. 249.chap-227.2
 250. 250.chap-228
 251. 251.chap-228.5
 252. 252.chap-229
 253. 253.chap-229.5
 254. 254.chap-230
 255. 255.chap-230.2
 256. 256.chap-231
 257. 257.chap-231.5
 258. 258.chap-232
 259. 259.chap-232.5
 260. 260.chap-233
 261. 261.chap-233.5
 262. 262.chap-234
 263. 263.chap-234.5
 264. 264.chap-235
 265. 265.chap-235.5
 266. 266.chap-236
 267. 267.chap-236.5
 268. 268.chap-237
 269. 269.chap-237.5
 270. 270.chap-238
 271. 271.chap-238.5
 272. 272.chap-239
 273. 273.chap-239.5
 274. 274.chap-240
 275. 275.chap-240.5
 276. 276.chap-241
 277. 277.chap-241.5
 278. 278.chap-242
 279. 279.chap-242.5
 280. 280.chap-243
 281. 281.chap-243.5
 282. 282.chap-244
 283. 283.chap-244.5
 284. 284.chap-245
 285. 285.chap-245.5
 286. 286.chap-246
 287. 287.chap-246.5
 288. 288.chap-247
 289. 289.chap-247.5
 290. 290.chap-248
 291. 291.chap-248.5
 292. 292.chap-249
 293. 293.chap-249.5
 294. 294.chap-250
 295. 295.chap-250.5
 296. 296.chap-251
 297. 297.chap-251.5
 298. 298.chap-252
 299. 299.chap-252.5
 300. 300.chap-253
 301. 301.chap-253.5
 302. 302.chap-254
 303. 303.chap-254.5
 304. 304.chap-255
 305. 305.chap-255.5
 306. 306.chap-256
 307. 307.chap-256.5
 308. 308.chap-257
 309. 309.chap-257.5
 310. 310.chap-258
 311. 311.chap-258.5
 312. 312.chap-259
 313. 313.chap-259.5
 314. 314.chap-260
 315. 315.chap-260.5
 316. 316.chap-261
 317. 317.chap-261.5
 318. 318.chap-262
 319. 319.chap-262.5
 320. 320.chap-263
 321. 321.chap-263.5
 322. 322.chap-264
 323. 323.chap-264.5
 324. 324.chap-265
 325. 325.chap-265.5
 326. 326.chap-266
 327. 327.chap-266.5
 328. 328.chap-267
 329. 329.chap-267.5
 330. 330.chap-268
 331. 331.chap-268.5
 332. 332.chap-269
 333. 333.chap-269.5
 334. 334.chap-270
 335. 335.chap-270.5
 336. 336.chap-271
 337. 337.chap-271.5
 338. 338.chap-272
 339. 339.chap-272.5
 340. 340.chap-273
 341. 341.chap-273.5
 342. 342.chap-274
 343. 343.chap-274.5
 344. 344.chap-275
 345. 345.chap-275.5
 346. 346.chap-276
 347. 347.chap-276.5
 348. 348.chap-277
 349. 349.chap-277.5
 350. 350.chap-278
 351. 351.chap-278.5
 352. 352.chap-279
 353. 353.chap-279.5
 354. 354.chap-280
 355. 355.chap-280.5
 356. 356.chap-281
 357. 357.chap-281.5
 358. 358.chap-282
 359. 359.chap-282.5
 360. 360.chap-283
 361. 361.chap-283.5
 362. 362.chap-284
 363. 363.chap-284.5
 364. 364.chap-285
 365. 365.chap-285.5
 366. 366.chap-286
 367. 367.chap-286.5
 368. 368.chap-287
 369. 369.chap-287.5
 370. 370.chap-288
 371. 371.chap-288.5
 372. 372.chap-289
 373. 373.chap-289.5
 374. 374.chap-290
 375. 375.chap-290.5
 376. 376.chap-291
 377. 377.chap-291.5
 378. 378.chap-292
 379. 379.chap-292.5
 380. 380.chap-293
 381. 381.chap-293.5
 382. 382.chap-294
 383. 383.chap-294.5
 384. 384.chap-295
 385. 385.chap-295.5
 386. 386.chap-296
 387. 387.chap-296.5
 388. 388.chap-297
 389. 389.chap-297.5
 390. 390.chap-298
 391. 391.chap-298.5
 392. 392.chap-299
 393. 393.chap-299.5
 394. 394.chap-300
 395. 395.chap-300.5
 396. 396.chap-301
 397. 397.chap-301.5
 398. 398.chap-302
 399. 399.chap-302.5
 400. 400.chap-303
 401. 401.chap-303.5
 402. 402.chap-304
 403. 403.chap-304.5
 404. 404.chap-305
 405. 405.chap-305.5
 406. 406.chap-306
 407. 407.chap-306.5
 408. 408.chap-307
 409. 409.chap-307.5
 410. 410.chap-308
 411. 411.chap-308.5
 412. 412.chap-309
 413. 413.chap-309.5
 414. 414.chap-310
 415. 415.chap-310.5
 416. 416.chap-311
 417. 417.chap-311.5
 418. 418.chap-312
 419. 419.chap-312.5
 420. 420.chap-313
 421. 421.chap-313.5
 422. 422.chap-314
 423. 423.chap-314.5
 424. 424.chap-315
 425. 425.chap-315.5
 426. 426.chap-316
 427. 427.chap-316.5
 428. 428.chap-317
 429. 429.chap-317.5
 430. 430.chap-318
 431. 431.chap-318.5
 432. 432.chap-319
 433. 433.chap-319.5
 434. 434.chap-320
 435. 435.chap-320.5
 436. 436.chap-321
 437. 437.chap-321.5
 438. 438.chap-322
 439. 439.chap-322.5
 440. 440.chap-323
 441. 441.chap-323.5
 442. 442.chap-324
 443. 443.chap-324.5
 444. 444.chap-325
 445. 445.chap-325.5
 446. 446.chap-326
 447. 447.chap-326.5
 448. 448.chap-327
 449. 449.chap-327.5
 450. 450.chap-328
 451. 451.chap-328.5
 452. 452.chap-329
 453. 453.chap-329.5
 454. 454.chap-330
 455. 455.chap-330.5
 456. 456.chap-331
 457. 457.chap-332.5
 458. 458.chap-331.5
 459. 459.chap-332
 460. 460.chap-333
 461. 461.chap-333.5
 462. 462.chap-334
 463. 463.chap-334.5
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Sơn Hải Kinh Truyện

Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Các bạn chú ý đón xem. "Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi loại đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng ...

Bán Bộ Siêu Phàm

Cùng thiếu niên Phương Tiếu, bước trên đường tu luyện thành Siêu Phàm Giả, nghịch chuyển cường quyền, bước lên đỉnh phong.

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Dương Vũ ở trên địa cầu là một người xui xẻo, uống nước đều có thể bị nghẹn. Cha mẹ mất sau tai nạn xe cộ, bỏ lại hắn một mình. Sau hắn bị lừa hết tiền, còn bị bạn gái bỏ rơi. Quá chán nản hắn quyết định tự sát. Tự sát nhiều lần đều không chết, làm hắn tức tới chỉ tay lên trời mắng to, cuối cùng bị một đạo sét đánh chết. Ai ngờ Dương Vũ vậy mà trọng sinh trở thành Đại Hạ quốc Thái Tử...
Luciferchap 4Lượt xem123

Lucifer

Bộ truyện ngắn của Trịnh Kiện Hòa, Đặng Chí Huy.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!