Truyện Dịch

Võ Luyện Đỉnh Phong

Sơ lược

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem20,237
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-132
 133. 133.chap-133
 134. 134.chap-134
 135. 135.chap-135
 136. 136.chap-136
 137. 137.chap-137
 138. 138.chap-138
 139. 139.chap-139
 140. 140.chap-140
 141. 141.chap-141
 142. 142.chap-142
 143. 143.chap-143
 144. 144.chap-144
 145. 145.chap-145
 146. 146.chap-146
 147. 147.chap-147
 148. 148.chap-148
 149. 149.chap-149
 150. 150.chap-150
 151. 151.chap-151
 152. 152.chap-152
 153. 153.chap-153
 154. 154.chap-154
 155. 155.chap-155
 156. 156.chap-156
 157. 157.chap-157
 158. 158.chap-158
 159. 159.chap-159
 160. 160.chap-160
 161. 161.chap-161
 162. 162.chap-162
 163. 163.chap-163
 164. 164.chap-164
 165. 165.chap-165
 166. 166.chap-166
 167. 167.chap-167
 168. 168.chap-168
 169. 169.chap-169
 170. 170.chap-170
 171. 171.chap-171
 172. 172.chap-172
 173. 173.chap-173
 174. 174.chap-174
 175. 175.chap-175
 176. 176.chap-176
 177. 177.chap-177
 178. 178.chap-178
 179. 179.chap-179
 180. 180.chap-180
 181. 181.chap-181
 182. 182.chap-182
 183. 183.chap-183
 184. 184.chap-184
 185. 185.chap-185
 186. 186.chap-186
 187. 187.chap-187
 188. 188.chap-188
 189. 189.chap-189
 190. 190.chap-190
 191. 191.chap-191
 192. 192.chap-192
 193. 193.chap-193
 194. 194.chap-194
 195. 195.chap-195
 196. 196.chap-196
 197. 197.chap-197
 198. 198.chap-198
 199. 199.chap-199
 200. 200.chap-200
 201. 201.chap-201
 202. 202.chap-202
 203. 203.chap-203
 204. 204.chap-204
 205. 205.chap-205
 206. 206.chap-206
 207. 207.chap-207
 208. 208.chap-208
 209. 209.chap-209
 210. 210.chap-210
 211. 211.chap-211
 212. 212.chap-212
 213. 213.chap-213
 214. 214.chap-214
 215. 215.chap-215
 216. 216.chap-216
 217. 217.chap-217
 218. 218.chap-218
 219. 219.chap-219
 220. 220.chap-220
 221. 221.chap-221
 222. 222.chap-222
 223. 223.chap-223
 224. 224.chap-224
 225. 225.chap-225
 226. 226.chap-226
 227. 227.chap-227
 228. 228.chap-228
 229. 229.chap-229
 230. 230.chap-230
 231. 231.chap-231
 232. 232.chap-232
 233. 233.chap-233
 234. 234.chap-234
 235. 235.chap-235
 236. 236.chap-236
 237. 237.chap-237
 238. 238.chap-238
 239. 239.chap-239
 240. 240.chap-240
 241. 241.chap-241
 242. 242.chap-242
 243. 243.chap-243
 244. 244.chap-244
 245. 245.chap-245
 246. 246.chap-246
 247. 247.chap-247
 248. 248.chap-248
 249. 249.chap-249
 250. 250.chap-250
 251. 251.chap-251
 252. 252.chap-252
 253. 253.chap-253
 254. 254.chap-254
 255. 255.chap-255
 256. 256.chap-256
 257. 257.chap-257
 258. 258.chap-258
 259. 259.chap-259
 260. 260.chap-260
 261. 261.chap-261
 262. 262.chap-262
 263. 263.chap-263
 264. 264.chap-264
 265. 265.chap-265
 266. 266.chap-266
 267. 267.chap-267
 268. 268.chap-268
 269. 269.chap-269
 270. 270.chap-270
 271. 271.chap-271
 272. 272.chap-272
 273. 273.chap-273
 274. 274.chap-274
 275. 275.chap-275
 276. 276.chap-276
 277. 277.chap-277
 278. 278.chap-278
 279. 279.chap-279
 280. 280.chap-280
 281. 281.chap-281
 282. 282.chap-282
 283. 283.chap-283
 284. 284.chap-284
 285. 285.chap-285
 286. 286.chap-286
 287. 287.chap-287
 288. 288.chap-288
 289. 289.chap-289
 290. 290.chap-290
 291. 291.chap-291
 292. 292.chap-292
 293. 293.chap-293
 294. 294.chap-294
 295. 295.chap-295
 296. 296.chap-296
 297. 297.chap-297
 298. 298.chap-298
 299. 299.chap-299
 300. 300.chap-300
 301. 301.chap-301
 302. 302.chap-302
 303. 303.chap-303
 304. 304.chap-304
 305. 305.chap-305
 306. 306.chap-306
 307. 307.chap-307
 308. 308.chap-308
 309. 309.chap-309
 310. 310.chap-310
 311. 311.chap-311
 312. 312.chap-312
 313. 313.chap-313
 314. 314.chap-314
 315. 315.chap-315
 316. 316.chap-316
 317. 317.chap-317
 318. 318.chap-318
 319. 319.chap-319
 320. 320.chap-320
 321. 321.chap-321
 322. 322.chap-322
 323. 323.chap-323
 324. 324.chap-324
 325. 325.chap-325
 326. 326.chap-326
 327. 327.chap-327
 328. 328.chap-328
 329. 329.chap-329
 330. 330.chap-330
 331. 331.chap-331
 332. 332.chap-332
 333. 333.chap-333
 334. 334.chap-334
 335. 335.chap-335
 336. 336.chap-336
 337. 337.chap-337
 338. 338.chap-338
 339. 339.chap-339
 340. 340.chap-340
 341. 341.chap-341
 342. 342.chap-342
 343. 343.chap-343
 344. 344.chap-344
 345. 345.chap-345
 346. 346.chap-346
 347. 347.chap-346.5
 348. 348.chap-347
 349. 349.chap-348
 350. 350.chap-349
 351. 351.chap-350
 352. 352.chap-351
 353. 353.chap-352
 354. 354.chap-353
 355. 355.chap-354
 356. 356.chap-355
 357. 357.chap-356
 358. 358.chap-357
 359. 359.chap-358
 360. 360.chap-359
 361. 361.chap-360
 362. 362.chap-361
 363. 363.chap-362
 364. 364.chap-363
 365. 365.chap-364
 366. 366.chap-365
 367. 367.chap-366
 368. 368.chap-367
 369. 369.chap-368
 370. 370.chap-369
 371. 371.chap-370
 372. 372.chap-371
 373. 373.chap-372
 374. 374.chap-373
 375. 375.chap-374
 376. 376.chap-375
 377. 377.chap-376
 378. 378.chap-377
 379. 379.chap-378
 380. 380.chap-379
 381. 381.chap-380
 382. 382.chap-381
 383. 383.chap-382
 384. 384.chap-383
 385. 385.chap-384
 386. 386.chap-385
 387. 387.chap-386
 388. 388.chap-387
 389. 389.chap-388
 390. 390.chap-389
 391. 391.chap-390
 392. 392.chap-391
 393. 393.chap-392
 394. 394.chap-393
 395. 395.chap-394
 396. 396.chap-395
 397. 397.chap-396
 398. 398.chap-397
 399. 399.chap-398
 400. 400.chap-399
 401. 401.chap-400
 402. 402.chap-401
 403. 403.chap-402
 404. 404.chap-403
 405. 405.chap-404
 406. 406.chap-405
 407. 407.chap-406
 408. 408.chap-407
 409. 409.chap-408
 410. 410.chap-409
 411. 411.chap-410
 412. 412.chap-410.5
 413. 413.chap-411
 414. 414.chap-412
 415. 415.chap-414
 416. 416.chap-415
 417. 417.chap-416
 418. 418.chap-417
 419. 419.chap-418
 420. 420.chap-419
 421. 421.chap-420
 422. 422.chap-421
 423. 423.chap-422
 424. 424.chap-423
 425. 425.chap-424
 426. 426.chap-425
 427. 427.chap-426
 428. 428.chap-427
 429. 429.chap-428
 430. 430.chap-429
 431. 431.chap-430
 432. 432.chap-431
 433. 433.chap-432
 434. 434.chap-433
 435. 435.chap-434
 436. 436.chap-435
 437. 437.chap-436
 438. 438.chap-437
 439. 439.chap-438
 440. 440.chap-439
 441. 441.chap-440
 442. 442.chap-441
 443. 443.chap-442
 444. 444.chap-444
 445. 445.chap-445
 446. 446.chap-446
 447. 447.chap-447
 448. 448.chap-448
 449. 449.chap-449
 450. 450.chap-450
 451. 451.chap-451
 452. 452.chap-452
 453. 453.chap-453
 454. 454.chap-454
 455. 455.chap-455
 456. 456.chap-456
 457. 457.chap-457
 458. 458.chap-458
 459. 459.chap-459
 460. 460.chap-460
 461. 461.chap-461
 462. 462.chap-462
 463. 463.chap-463
 464. 464.chap-464
 465. 465.chap-465
 466. 466.chap-466
 467. 467.chap-467
 468. 468.chap-468
 469. 469.chap-469
 470. 470.chap-470
 471. 471.chap-471
 472. 472.chap-472
 473. 473.chap-473
 474. 474.chap-473.5
 475. 475.chap-474
 476. 476.chap-475
 477. 477.chap-476
 478. 478.chap-477
 479. 479.chap-478
 480. 480.chap-479
 481. 481.chap-480
 482. 482.chap-481
 483. 483.chap-482
 484. 484.chap-483
 485. 485.chap-484
 486. 486.chap-485
 487. 487.chap-486
 488. 488.chap-487
 489. 489.chap-488
 490. 490.chap-489
 491. 491.chap-490
 492. 492.chap-491
 493. 493.chap-492
 494. 494.chap-493
 495. 495.chap-494
 496. 496.chap-495
 497. 497.chap-496
 498. 498.chap-497
 499. 499.chap-498
 500. 500.chap-499
 501. 501.chap-500
 502. 502.chap-501
 503. 503.chap-502
 504. 504.chap-503
 505. 505.chap-504
 506. 506.chap-505
 507. 507.chap-506
 508. 508.chap-507
 509. 509.chap-508
 510. 510.chap-509
 511. 511.chap-510
 512. 512.chap-511
 513. 513.chap-512
 514. 514.chap-513
 515. 515.chap-514
 516. 516.chap-515
 517. 517.chap-516
 518. 518.chap-517
 519. 519.chap-518
 520. 520.chap-519
 521. 521.chap-520
 522. 522.chap-521
 523. 523.chap-522
 524. 524.chap-523
 525. 525.chap-524
 526. 526.chap-525
 527. 527.chap-526
 528. 528.chap-527
 529. 529.chap-528
 530. 530.chap-529
 531. 531.chap-530
 532. 532.chap-531
 533. 533.chap-532
 534. 534.chap-533
 535. 535.chap-534
 536. 536.chap-535
 537. 537.chap-536
 538. 538.chap-537
 539. 539.chap-538
 540. 540.chap-539
 541. 541.chap-540
 542. 542.chap-541
 543. 543.chap-542
 544. 544.chap-543
 545. 545.chap-544
 546. 546.chap-545
 547. 547.chap-546
 548. 548.chap-547
 549. 549.chap-548
 550. 550.chap-549
 551. 551.chap-550
 552. 552.chap-551
 553. 553.chap-552
 554. 554.chap-553
 555. 555.chap-554
 556. 556.chap-555
 557. 557.chap-556
 558. 558.chap-557
 559. 559.chap-558
 560. 560.chap-559
 561. 561.chap-560
 562. 562.chap-561
 563. 563.chap-562
 564. 564.chap-563
 565. 565.chap-564
 566. 566.chap-565
 567. 567.chap-566
 568. 568.chap-567
 569. 569.chap-568
 570. 570.chap-569
 571. 571.chap-570
 572. 572.chap-571
 573. 573.chap-572
 574. 574.chap-573
 575. 575.chap-574
 576. 576.chap-575
 577. 577.chap-576
 578. 578.chap-577
 579. 579.chap-578
 580. 580.chap-579
 581. 581.chap-580
 582. 582.chap-581
 583. 583.chap-582
 584. 584.chap-583
 585. 585.chap-584
 586. 586.chap-585
 587. 587.chap-586
 588. 588.chap-587
 589. 589.chap-588
 590. 590.chap-589
 591. 591.chap-590
 592. 592.chap-591
 593. 593.chap-592
 594. 594.chap-593
 595. 595.chap-594
 596. 596.chap-595
 597. 597.chap-596
 598. 598.chap-597
 599. 599.chap-598
 600. 600.chap-599
 601. 601.chap-600
 602. 602.chap-601
 603. 603.chap-602
 604. 604.chap-603
 605. 605.chap-604
 606. 606.chap-605
 607. 607.chap-606
 608. 608.chap-607
 609. 609.chap-608
 610. 610.chap-609
 611. 611.chap-610
 612. 612.chap-611
 613. 613.chap-612
 614. 614.chap-613
 615. 615.chap-614
 616. 616.chap-615
 617. 617.chap-616
 618. 618.chap-617
 619. 619.chap-618
 620. 620.chap-619
 621. 621.chap-620
 622. 622.chap-621
 623. 623.chap-622
 624. 624.chap-623
 625. 625.chap-624
 626. 626.chap-625
 627. 627.chap-626
 628. 628.chap-627
 629. 629.chap-628
 630. 630.chap-629
 631. 631.chap-630
 632. 632.chap-631
 633. 633.chap-632
 634. 634.chap-633
 635. 635.chap-634
 636. 636.chap-635
 637. 637.chap-636
 638. 638.chap-637
 639. 639.chap-638
 640. 640.chap-639
 641. 641.chap-640
 642. 642.chap-641
 643. 643.chap-642
 644. 644.chap-643
 645. 645.chap-644
 646. 646.chap-645
 647. 647.chap-646
 648. 648.chap-647
 649. 649.chap-648
 650. 650.chap-649
 651. 651.chap-650
 652. 652.chap-651
 653. 653.chap-652
 654. 654.chap-653
 655. 655.chap-654
 656. 656.chap-655
 657. 657.chap-656
 658. 658.chap-657
 659. 659.chap-658
 660. 660.chap-659
 661. 661.chap-660
 662. 662.chap-661
 663. 663.chap-662
 664. 664.chap-663
 665. 665.chap-664
 666. 666.chap-665
 667. 667.chap-666
 668. 668.chap-667
 669. 669.chap-668
 670. 670.chap-669
 671. 671.chap-670
 672. 672.chap-671
 673. 673.chap-672
 674. 674.chap-673
 675. 675.chap-674
 676. 676.chap-675
 677. 677.chap-676
 678. 678.chap-677
 679. 679.chap-678
 680. 680.chap-679
 681. 681.chap-680
 682. 682.chap-681
 683. 683.chap-682
 684. 684.chap-683
 685. 685.chap-684
 686. 686.chap-685
 687. 687.chap-686
 688. 688.chap-687
 689. 689.chap-688
 690. 690.chap-689
 691. 691.chap-690
 692. 692.chap-691
 693. 693.chap-692
 694. 694.chap-693
 695. 695.chap-694
 696. 696.chap-695
 697. 697.chap-696
 698. 698.chap-697
 699. 699.chap-698
 700. 700.chap-699
 701. 701.chap-700
 702. 702.chap-701
 703. 703.chap-702
 704. 704.chap-703
 705. 705.chap-704
 706. 706.chap-705
 707. 707.chap-706
 708. 708.chap-707
 709. 709.chap-708
 710. 710.chap-709
 711. 711.chap-710
 712. 712.chap-711
 713. 713.chap-712
 714. 714.chap-713
 715. 715.chap-714
 716. 716.chap-715
 717. 717.chap-716
 718. 718.chap-717
 719. 719.chap-718
 720. 720.chap-719
 721. 721.chap-720
 722. 722.chap-721
 723. 723.chap-722
 724. 724.chap-723
 725. 725.chap-724
 726. 726.chap-725
 727. 727.chap-726
 728. 728.chap-727
 729. 729.chap-728
 730. 730.chap-729
 731. 731.chap-730
 732. 732.chap-731
 733. 733.chap-732
 734. 734.chap-733
 735. 735.chap-734
 736. 736.chap-735
 737. 737.chap-736
 738. 738.chap-737
 739. 739.chap-738
 740. 740.chap-739
 741. 741.chap-740
 742. 742.chap-741
 743. 743.chap-742
 744. 744.chap-743
 745. 745.chap-744
 746. 746.chap-745
 747. 747.chap-746
 748. 748.chap-747
 749. 749.chap-748
 750. 750.chap-749
 751. 751.chap-750
 752. 752.chap-751
 753. 753.chap-752
 754. 754.chap-753
 755. 755.chap-754
 756. 756.chap-755
 757. 757.chap-756
 758. 758.chap-757
 759. 759.chap-758
 760. 760.chap-759
 761. 761.chap-760
 762. 762.chap-761
 763. 763.chap-762
 764. 764.chap-763
 765. 765.chap-764
 766. 766.chap-765
 767. 767.chap-766
 768. 768.chap-767
 769. 769.chap-768
 770. 770.chap-769
 771. 771.chap-770
 772. 772.chap-771
 773. 773.chap-772
 774. 774.chap-773
 775. 775.chap-774
 776. 776.chap-775
 777. 777.chap-776
 778. 778.chap-777
 779. 779.chap-778
 780. 780.chap-779
 781. 781.chap-780
 782. 782.chap-781
 783. 783.chap-782
 784. 784.chap-783
 785. 785.chap-784
 786. 786.chap-785
 787. 787.chap-786
 788. 788.chap-787
 789. 789.chap-788
 790. 790.chap-789
 791. 791.chap-790
 792. 792.chap-791
 793. 793.chap-792
 794. 794.chap-793
 795. 795.chap-794
 796. 796.chap-795
 797. 797.chap-796
 798. 798.chap-797
 799. 799.chap-798
 800. 800.chap-799
 801. 801.chap-800
 802. 802.chap-801
 803. 803.chap-802
 804. 804.chap-803
 805. 805.chap-804
 806. 806.chap-805
 807. 807.chap-806
 808. 808.chap-807
 809. 809.chap-808
 810. 810.chap-809
 811. 811.chap-810
 812. 812.chap-811
 813. 813.chap-812
 814. 814.chap-813
 815. 815.chap-814
 816. 816.chap-815
 817. 817.chap-816
 818. 818.chap-817
 819. 819.chap-818
 820. 820.chap-819
 821. 821.chap-820
 822. 822.chap-821
 823. 823.chap-822
 824. 824.chap-823
 825. 825.chap-824
 826. 826.chap-825
 827. 827.chap-826
 828. 828.chap-827
 829. 829.chap-828
 830. 830.chap-829
 831. 831.chap-830
 832. 832.chap-831
 833. 833.chap-832
 834. 834.chap-833
 835. 835.chap-834
 836. 836.chap-835
 837. 837.chap-836
 838. 838.chap-837
 839. 839.chap-838
 840. 840.chap-839
 841. 841.chap-840
 842. 842.chap-841
 843. 843.chap-842
 844. 844.chap-843
 845. 845.chap-844
 846. 846.chap-845
 847. 847.chap-846
 848. 848.chap-847
 849. 849.chap-848
 850. 850.chap-849
 851. 851.chap-850
 852. 852.chap-851
 853. 853.chap-852
 854. 854.chap-853
 855. 855.chap-854
 856. 856.chap-855
 857. 857.chap-856
 858. 858.chap-857
 859. 859.chap-858
 860. 860.chap-859
 861. 861.chap-860
 862. 862.chap-861
 863. 863.chap-862
 864. 864.chap-863
 865. 865.chap-864
 866. 866.chap-865
 867. 867.chap-866
 868. 868.chap-867
 869. 869.chap-868
 870. 870.chap-869
 871. 871.chap-870
 872. 872.chap-871
 873. 873.chap-872
 874. 874.chap-873
 875. 875.chap-874
 876. 876.chap-875
 877. 877.chap-876
 878. 878.chap-877
 879. 879.chap-878
 880. 880.chap-879
 881. 881.chap-880
 882. 882.chap-881
 883. 883.chap-882
 884. 884.chap-883
 885. 885.chap-884
 886. 886.chap-885
 887. 887.chap-886
 888. 888.chap-887
 889. 889.chap-888
 890. 890.chap-889
 891. 891.chap-890
 892. 892.chap-891
 893. 893.chap-892
 894. 894.chap-893
 895. 895.chap-894
 896. 896.chap-895
 897. 897.chap-896
 898. 898.chap-897
 899. 899.chap-898
 900. 900.chap-899
 901. 901.chap-900
 902. 902.chap-901
 903. 903.chap-902
 904. 904.chap-903
 905. 905.chap-904
 906. 906.chap-905
 907. 907.chap-906
 908. 908.chap-907
 909. 909.chap-908
 910. 910.chap-909
 911. 911.chap-910
 912. 912.chap-911
 913. 913.chap-912
 914. 914.chap-913
 915. 915.chap-914
 916. 916.chap-915
 917. 917.chap-916
 918. 918.chap-917
 919. 919.chap-918
 920. 920.chap-919
 921. 921.chap-920
 922. 922.chap-921
 923. 923.chap-922
 924. 924.chap-923
 925. 925.chap-924
 926. 926.chap-925
 927. 927.chap-926
 928. 928.chap-927
 929. 929.chap-928
 930. 930.chap-929
 931. 931.chap-930
 932. 932.chap-931
 933. 933.chap-932
 934. 934.chap-933
 935. 935.chap-934
 936. 936.chap-935
 937. 937.chap-936
 938. 938.chap-937
 939. 939.chap-938
 940. 940.chap-939
 941. 941.chap-940
 942. 942.chap-941
 943. 943.chap-942
 944. 944.chap-943
 945. 945.chap-944
 946. 946.chap-945
 947. 947.chap-946
 948. 948.chap-947
 949. 949.chap-948
 950. 950.chap-949
 951. 951.chap-950
 952. 952.chap-951
 953. 953.chap-952
 954. 954.chap-953
 955. 955.chap-954
 956. 956.chap-955
 957. 957.chap-956
 958. 958.chap-957
 959. 959.chap-958
 960. 960.chap-959
 961. 961.chap-960
 962. 962.chap-961
 963. 963.chap-962
 964. 964.chap-963
 965. 965.chap-964
 966. 966.chap-965
 967. 967.chap-966
 968. 968.chap-967
 969. 969.chap-968
 970. 970.chap-969
 971. 971.chap-970
 972. 972.chap-971
 973. 973.chap-972
 974. 974.chap-973
 975. 975.chap-974
 976. 976.chap-975
 977. 977.chap-976
 978. 978.chap-977
 979. 979.chap-978
 980. 980.chap-979
 981. 981.chap-980
 982. 982.chap-981
 983. 983.chap-982
 984. 984.chap-983
 985. 985.chap-984
 986. 986.chap-985
 987. 987.chap-986
 988. 988.chap-987
 989. 989.chap-988
 990. 990.chap-989
 991. 991.chap-990
 992. 992.chap-991
 993. 993.chap-992
 994. 994.chap-993
 995. 995.chap-994
 996. 996.chap-995
 997. 997.chap-996
 998. 998.chap-997
 999. 999.chap-998
 1000. 1000.chap-999
 1001. 1001.chap-1000
 1002. 1002.chap-1001
 1003. 1003.chap-1002
 1004. 1004.chap-1003
 1005. 1005.chap-1004
 1006. 1006.chap-1005
 1007. 1007.chap-1006
 1008. 1008.chap-1007
 1009. 1009.chap-1008
 1010. 1010.chap-1009
 1011. 1011.chap-1010
 1012. 1012.chap-1011
 1013. 1013.chap-1012
 1014. 1014.chap-1013
 1015. 1015.chap-1014
 1016. 1016.chap-1015
 1017. 1017.chap-1016
 1018. 1018.chap-1017
 1019. 1019.chap-1018
 1020. 1020.chap-1019
 1021. 1021.chap-1020
 1022. 1022.chap-1021
 1023. 1023.chap-1022
 1024. 1024.chap-1023
 1025. 1025.chap-1024
 1026. 1026.chap-1025
 1027. 1027.chap-1026
 1028. 1028.chap-1027
 1029. 1029.chap-1028
 1030. 1030.chap-1029
 1031. 1031.chap-1030
 1032. 1032.chap-1031
 1033. 1033.chap-1032
 1034. 1034.chap-1033
 1035. 1035.chap-1034
 1036. 1036.chap-1035
 1037. 1037.chap-1036
 1038. 1038.chap-1037
 1039. 1039.chap-1038
 1040. 1040.chap-1039
 1041. 1041.chap-1040
 1042. 1042.chap-1041
 1043. 1043.chap-1042
 1044. 1044.chap-1043
 1045. 1045.chap-1044
 1046. 1046.chap-1045
 1047. 1047.chap-1046
 1048. 1048.chap-1047
 1049. 1049.chap-1048
 1050. 1050.chap-1049
 1051. 1051.chap-1050
 1052. 1052.chap-1051
 1053. 1053.chap-1052
 1054. 1054.chap-1053
 1055. 1055.chap-1054
 1056. 1056.chap-1055
 1057. 1057.chap-1056
 1058. 1058.chap-1057
 1059. 1059.chap-1058
 1060. 1060.chap-1059
 1061. 1061.chap-1060
 1062. 1062.chap-1061
 1063. 1063.chap-1062
 1064. 1064.chap-1063
 1065. 1065.chap-1064
 1066. 1066.chap-1065
 1067. 1067.chap-1066
 1068. 1068.chap-1067
 1069. 1069.chap-1068
 1070. 1070.chap-1069
 1071. 1071.chap-1070
 1072. 1072.chap-1071
 1073. 1073.chap-1072
 1074. 1074.chap-1073
 1075. 1075.chap-1074
 1076. 1076.chap-1075
 1077. 1077.chap-1076
 1078. 1078.chap-1077
 1079. 1079.chap-1078
 1080. 1080.chap-1079
 1081. 1081.chap-1080
 1082. 1082.chap-1081
 1083. 1083.chap-1082
 1084. 1084.chap-1083
 1085. 1085.chap-1084
 1086. 1086.chap-1085
 1087. 1087.chap-1086
 1088. 1088.chap-1087
 1089. 1089.chap-1088
 1090. 1090.chap-1089
 1091. 1091.chap-1090
 1092. 1092.chap-1091
 1093. 1093.chap-1092
 1094. 1094.chap-1093
 1095. 1095.chap-1094
 1096. 1096.chap-1095
 1097. 1097.chap-1096
 1098. 1098.chap-1097
 1099. 1099.chap-1098
 1100. 1100.chap-1099
 1101. 1101.chap-1100
 1102. 1102.chap-1101
 1103. 1103.chap-1102
 1104. 1104.chap-1103
 1105. 1105.chap-1104
 1106. 1106.chap-1105
 1107. 1107.chap-1106
 1108. 1108.chap-1107
 1109. 1109.chap-1108
 1110. 1110.chap-1109
 1111. 1111.chap-1110
 1112. 1112.chap-1111
 1113. 1113.chap-1112
 1114. 1114.chap-1113
 1115. 1115.chap-1114
 1116. 1116.chap-1115
 1117. 1117.chap-1116
 1118. 1118.chap-1117
 1119. 1119.chap-1118
 1120. 1120.chap-1119
 1121. 1121.chap-1120
 1122. 1122.chap-1121
 1123. 1123.chap-1122
 1124. 1124.chap-1123
 1125. 1125.chap-1124
 1126. 1126.chap-1125
 1127. 1127.chap-1126
 1128. 1128.chap-1127
 1129. 1129.chap-1128
 1130. 1130.chap-1129
 1131. 1131.chap-1130
 1132. 1132.chap-1131
 1133. 1133.chap-1132
 1134. 1134.chap-1133
 1135. 1135.chap-1134
 1136. 1136.chap-1135
 1137. 1137.chap-1136
 1138. 1138.chap-1137
 1139. 1139.chap-1138
 1140. 1140.chap-1139
 1141. 1141.chap-1140
 1142. 1142.chap-1141
 1143. 1143.chap-1142
 1144. 1144.chap-1143
 1145. 1145.chap-1144
 1146. 1146.chap-1145
 1147. 1147.chap-1146
 1148. 1148.chap-1147
 1149. 1149.chap-1148
 1150. 1150.chap-1149
 1151. 1151.chap-1150
 1152. 1152.chap-1151
 1153. 1153.chap-1152
 1154. 1154.chap-1153
 1155. 1155.chap-1154
 1156. 1156.chap-1155
 1157. 1157.chap-1156
 1158. 1158.chap-1157
 1159. 1159.chap-1158
 1160. 1160.chap-1159
 1161. 1161.chap-1160
 1162. 1162.chap-1161
 1163. 1163.chap-1162
 1164. 1164.chap-1163
 1165. 1165.chap-1164
 1166. 1166.chap-1165
 1167. 1167.chap-1166
 1168. 1168.chap-1167
 1169. 1169.chap-1168
 1170. 1170.chap-1169
 1171. 1171.chap-1170
 1172. 1172.chap-1171
 1173. 1173.chap-1172
 1174. 1174.chap-1173
 1175. 1175.chap-1174
 1176. 1176.chap-1175
 1177. 1177.chap-1176
 1178. 1178.chap-1177
 1179. 1179.chap-1178
 1180. 1180.chap-1179
 1181. 1181.chap-1180
 1182. 1182.chap-1181
 1183. 1183.chap-1182
 1184. 1184.chap-1183
 1185. 1185.chap-1184
 1186. 1186.chap-1185
 1187. 1187.chap-1186
 1188. 1188.chap-1187
 1189. 1189.chap-1188
 1190. 1190.chap-1189
 1191. 1191.chap-1190
 1192. 1192.chap-1191
 1193. 1193.chap-1192
 1194. 1194.chap-1193
 1195. 1195.chap-1194
 1196. 1196.chap-1195
 1197. 1197.chap-1196
 1198. 1198.chap-1197
 1199. 1199.chap-1198
 1200. 1200.chap-1199
 1201. 1201.chap-1200
 1202. 1202.chap-1201
 1203. 1203.chap-1202
 1204. 1204.chap-1203
 1205. 1205.chap-1204
 1206. 1206.chap-1205
 1207. 1207.chap-1206
 1208. 1208.chap-1207
 1209. 1209.chap-1208
 1210. 1210.chap-1209
 1211. 1211.chap-1210
 1212. 1212.chap-1211
 1213. 1213.chap-1212
 1214. 1214.chap-1213
 1215. 1215.chap-1214
 1216. 1216.chap-1215
 1217. 1217.chap-1216
 1218. 1218.chap-1217
 1219. 1219.chap-1218
 1220. 1220.chap-1216.5
 1221. 1221.chap-1219
 1222. 1222.chap-1220
 1223. 1223.chap-1221
 1224. 1224.chap-1222
 1225. 1225.chap-1223
 1226. 1226.chap-1224
 1227. 1227.chap-1225
 1228. 1228.chap-1226
 1229. 1229.chap-1227
 1230. 1230.chap-1228
 1231. 1231.chap-1229
 1232. 1232.chap-1230
 1233. 1233.chap-1231
 1234. 1234.chap-1232
 1235. 1235.chap-1233
 1236. 1236.chap-1234
 1237. 1237.chap-1235
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Loạn Nhập

Thế giới trò chơi bị nhiễm một loại virus khiến cho các nhân vật trong trò chơi đều trở lên hung bạo... Trước tình hình đó, một pháp sư đã triệu hồi người giỏi nhất của thế giới khác tới làm dũng sĩ giải cứu thế này Nhưng nhầm lẫn tai hại, là triệu hồi người chơi giỏi nhất trong của một GAME

Honkai Impact 3

Một bộ truyện Manhua được dựa trên một game cùng tên và được vẽ bởi Mihoyo

Ngoại Truyện Thần Binh

Đây Là Bộ Truyện Kể Về Các Thần Binh. Trong Series Thần Binh Thần Huyền Kì Như Thần Nông Xích, Hổ Phách , Thiên Tinh, Thái Hư v.v... (sẽ có vài thần binh nữa xem rồi sẽ biết)Trans: Kiết TườngEdit: Huyết Ma Thiên

The After School Diary

Nhân vật nam chính .... bình thường hơn bình thường........ Nhưng có 1 điều không bình thường là....... (nội dung truyện có đề cập) Một số đồ dùng học tập của nhân vật chính bị sử dụng một cách bất hợp pháp và khó hiểu: Đồ dùng học tập của cậu ta bị lấy cắp, đồng phục thể dục luôn ướt , góc bàn dính chất nhờn . Đến một hôm cậu quay lại trường lấy đồng phục thì thấy một cô bạn , Không ai khác chính là Aoiki , một học sinh tiêu ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!